REGULAMIN ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERÓW


1.DEFINICJE
a) „Mediskin” – Mediskin Ewa Wlazło, ul.Ks.J.Popiełuszki 17/9 01-595 Warszawa, NIP 5272211400, REGON 180184990.

b) „Voucher” – dokument wystawiony przez Mediskin, umożliwiający realizację oferowanych przez Mediskin świadczeń na rzecz imiennie oznaczonej w nim osoby na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej vouchera i pod warunkiem uprzedniej zapłaty kwoty odpowiadającej wartości vouchera oraz po wcześniejszym dokonaniu zamówienia świadczeń, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
c) „Nabywca Vouchera” – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zakupiła voucher i w związku z tym dysponuje wystawionym przez Mediskin voucherem.
d) „Realizacja vouchera”- wymiana vouchera przez osobę wskazaną w treści vouchera na oferowane przez Mediskin świadczenia odpowiadające wartości vouchera, zgodnie z niniejszym Regulaminem.


2.NABYCIE VOUCHERA
2.1. Warunkiem wystawienia vouchera jest dokonanie płatności poprzez tzw. szybkie płatności Tpay.com, wybierając uprzednio wartość vouchera.
2.2. Po opłaceniu vouchera Mediskin przesyła do Nabywcy voucher w wersji online lub Nabywca może odebrać Voucher osobiście w siedzibie Mediskin.

 

3.REALIZACJA VOUCHERA
3.1. Voucher upoważnia osobę wskazaną w jego treści do jego wymiany na usługi wykupione przez nabywcę/posiadacza vouchera.
3.2. Warunkiem realizacji świadczeń przez Mediskin jest wcześniejsza rezerwacja wizyty w Mediskin.
3.3. Rezerwacji wizyty w Mediskin należy dokonywać telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail na dane kontaktowe znajdujące się na stronie mediskin.pl/kontakt
3.4. Osoba wskazana w treści vouchera w celu otrzymania należytych świadczeń zobowiązana jest przedstawić Mediskin voucher w jego oryginalnej wersji.
3.5. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.

4.TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERA
4.1. Voucher może być zrealizowany w terminie 3 miesięcy od daty jego wystawienia.

 

5.WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Mediskin świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Mediskin ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.
5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Mediskin na skorzystanie z danej Usługi.

 

6.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:
a) telefonicznie: +48 792 171 079 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
4. Zwroty kwot, dokonywane są na warunkach i zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Mediskin vouchera z chwilą dokonania zapłaty za voucher.

5.2. Wymagania techniczne niezbędne do niezakłóconej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 5.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 15.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 19.0.0[SŚ3]  i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

 

Scroll to top